MENU Zavřít

Formulář A1 pro zaměstnance: co to je a kdy o něj požádat?

  • Ing. Kateřina Menšíková
  • 3. 4. 2023

Formulář A1 slouží jako potvrzení o příslušnosti k sociálnímu zabezpečení v ČR pro zaměstnance, kteří cestují do jiných zemí EU nebo do zemí se smlouvou o sociálním zabezpečení s ČR. Zjistěte, jaké jsou jeho náležitosti a kdy ho využít.

Co je formulář A1?

Pro vaši pracovní cestu do zahraničí v rámci zemí EU nebo státu, s nímž má ČR smlouvu o sociálním zabezpečení, potřebujete získat formulář A1, který potvrzuje vaši příslušnost k sociálnímu zabezpečení v ČR. Po obdržení tohoto dokumentu od české OSSZ budete platit pojistné v ČR a zdravotní pojištění bude poskytováno příslušnou českou zdravotní pojišťovnou. 

Formulář A1 je stanoven zákonem (v souladu s § 104 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). Žádost o posouzení příslušnosti k právním předpisům a o vystavení potvrzení A1 se podává na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).  

! Potvrzení A1 platí pouze po dobu 24 měsíců a lze ho po této době opakovaně obnovit.  

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Kdy se využívá formulář A1? 

Zaměstnanec, který žádá o formulář A1, může pověřit svého zaměstnavatele přijímat sdělení od OSSZ/PSSZ/MSSZ/ČSSZ ohledně této žádosti.  

Pokud pracujete v zahraničí jako fyzická osoba, zaměstnanec, existují dvě základní situace:  

a) Vyslání zaměstnance  

Vyslání zaměstnance se týká situací, kdy zaměstnanec normálně pracuje v České republice, kde má jeho zaměstnavatel také sídlo, ale je dočasně vyslán z České republiky do jiného členského státu EU.  

Příklady vyslání zaměstnance mohou být:  

  • dočasné přidělení k zaměstnavateli se sídlem v jiném členském státě,  
  • pracovní cesta do zahraničí,  
  • vyslání pro účely výkonu práce,  
  • účast na zahraničním školení nebo konferenci apod. 

b) Souběžný výkon činnosti  

Souběžný výkon činnosti nastává v situacích, kdy zaměstnanec pracuje pro svého zaměstnavatele ve dvou nebo více členských státech EU. To může zahrnovat opakovanou práci v zahraničí nebo práci v krátkodobých obdobích v různých zemích.  

Pokud fyzická osoba s trvalým nebo hlášeným pobytem v České republice pracuje v několika členských státech EU, má povinnost tuto skutečnost nahlásit příslušné OSSZ do 30 dnů od zahájení takové práce.  

Povinné dokumenty, které jsou nutné k žádosti o formulář A1 

Pro získání formuláře A1 můžete navštívit webové stránky České správy sociálního zabezpečení, nebo se obrátit na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení, která vám pomůže s jeho vyplněním.  

Pokud jste migrující osobou, tedy zaměstnancem, který pracuje v České republice a zároveň v jiném členském státě EU, musíte ke své žádosti přiložit:   

  1. Ověřenou kopii pracovní smlouvy 
  2. Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům vystavené zahraniční institucí (pokud je k dispozici) 
  3. Smluvní dokumenty o činnosti v ČR i v zahraničí 
  4. Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele (pokud je potřeba). 

Pokud je zaměstnanec zároveň OSVČ, musí k žádosti o potvrzení přiložit kopii svého oprávnění k výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud jako takové není ověřitelné v registrech, které jsou dostupné pro OSSZ/PSSZ/MSSZ.   

V případě podání žádosti elektronicky pomocí souboru XML, musí být každá žádost odeslána samostatně spolu s příslušnými přílohami.  

Možné pokuty

Pokud zaměstnanec nesplní povinnost oznámit svou pracovní činnost v zahraničí, poruší vnitrostátní předpisy a může mu být uložena sankce ve formě napomenutí nebo pokuty až do výše 20 000 Kč.   

V jiných členských státech EU jsou však sankce podstatně vyšší, například ve Francii může být uložena pokuta až 3 269 euro, v Rakousku se pohybuje od 1 000 do 10 000 euro a v Belgii od 300 do 36 000 euro, v závislosti na tom, zda se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou, pracovníka vyslaného firmou nebo podnik pro dočasnou práci.  

Podobné
články