Aplikace ELD - Elektronická komunikace s ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení požaduje ze zákona podání dvou typů předepsaných hlášení:

 • Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)
 • Přehled o výši pojistného (PVPOJ).

 89.png      235.png

ČSSZ preferuje podání ELDP i PVPOJ elektronickou formou, což umožňuje doplňková aplikace ELD, která sdílí data s aplikací Mzdy a technicky zajišťuje komunikaci přes Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP). Cílem je úspěšné podání ELDP a PVPOJ elektronickou formou se zpětnou vazbou o stavu podání.

Aplikace ELD umožňuje tyto způsoby elektronického podání:

 • přes Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP),
 • přes datovou schránku XML souborem,
 • přes elektronický formulář ČSSZ.

Podání prostřednictvím VREP má řadu výhod. Umožňuje hlášení podávat kdykoliv 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zpravidla obratem také dává informaci o tom, zda se data pro ČSSZ podařilo podat úspěšně bez chyb. V případě chybného vyplnění můžeme data ihned opravit a podání zopakovat.

 25.png     46.png

Součástí aplikace ELD je Průvodce, který pomáhá uživatelům během jednotlivých kroků předání ELDP a PVPOJ, vysvětluje rovněž účel daného kroku. Průvodce provede uživatele celým procesem od načtení dat z aplikace Mzdy přes podání až po vytištění sestav.
Ověření úspěšnosti podání nabízí Průvodce automaticky ihned po odeslání dat v rámci funkce Podání přes VREP, můžeme jej však pomocí této funkce provést i později, například další den.

ELD také umožňuje tisk evidenčních listů důchodového pojištění pro vlastní archivaci i pro předání zaměstnancům. Největší výhodou je přehledná evidence stavu podání jednotlivých evidenčních listů a Přehledu o výši pojistného.

Aplikace RNP – Registrace nemocenského pojištění

Zaměstnavatel je podle zákona povinen oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení všechny údaje potřebné pro zavedení zaměstnance do registru pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění.

Aplikace RNP zajišťuje elektronické přádávání zákonem stanovených dokumentů. Umožňuje podání dvou typů oznámení:

 • Přihlášky (Oznámení do registru pojištěnců - ONZ):
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání,
  • Oznámení o skončení zaměstnání,
  • Oznámení opravy údaje zaměstnance,
  • Oznámení převodu zaměstnance,
  • Vznik / skončení příslušnosti k českým právním předpisům,
  • Hromadný sběr, podávání přihlášek studentů.
 • Přílohy (Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI):
  • vyplňuje zaměstnavatel zaměstnance žádajícího o dávku nemocenského pojištění.

 62.png     64.png

 Aplikace umožnuje podání:

 • přes internet prostřednictvím Veřejného rozhraní pro e-Podání (VREP),
 • datovou schránkou ve formátu xml souboru,
 • elektronickým formulářem na webových stránkách ČSSZ.

Práce s aplikací RNP probíhá standardně ve sdíleném datovém prostředí s aplikací Mzdy. Samotné odeslání Přihlášek a Příloh však lze provést rovněž z jiného počítače, na kterém se data z Mezd nenacházejí. RNP poskytuje veškeré potřebné výstupy včetně sestav.

Součástí aplikace RNP je Průvodce, který pomáhá uživatelům během jednotlivých kroků podání Přihlášek a Příloh, od načtení dat z aplikace Mzdy přes podání až po vytištění sestav. Ověření úspěšnosti podání nabízí průvodce automaticky ihned po odeslání dat v rámci funkce Podání přes internet, můžeme jej však pomocí této funkce provést i později, například další den.

17.png     56.png

Největší výhodou RNP je přehledná evidence stavu podání jednotlivých Přihlášek a Příloh.

Aplikace KZP – Komunikace se zdravotními pojišťovnami

Veškerý styk se zdravotními pojišťovnami se provádí na příslušných formulářích zdravotních pojišťoven v papírové nebo elektronické podobě.
Aplikace KZP
zajišťuje elektronické podání zákonem stanovaných dokumentů zdravotním pojišťovnám, jedná se o:

 • Přehled o platbách pojistného – nejpozději v den splatnosti pojistného,
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele - nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o:
  • nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení,
  • změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud je mu tato skutečnost známa,
  • skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy.

262.png     265.png

Elektronická komunikace může probíhat:

 • vyplněním formulářů na portálech jednotlivých zdravotních pojišťoven
 • předáním TXT souborů prostřednictvím portálu jednotlivých pojišťoven
 • komunikačním kanálem umožňujícím přímou komunikaci mezi informačním systémem Vema a informačními systémy jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Práce s aplikací KZP probíhá standardně ve sdíleném datovém prostředí s aplikací Mzdy. Svou koncepcí maximální přizpůsobivosti vyhovuje prakticky všem typům organizací od malých soukromých firem až po velké organizace.

227.png     260.png

KZP zajistí elektronickou komunikaci se zdravotními pojišťovnami, které společně provozují Portál ZP:

 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,
 • Revírní bratrská pokladna-zdravotní pojišťovna,
 • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR,
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR provozují každá svůj vlastní systém komunikace B2B.
Na rozdíl od Portálu zdravotních pojišťoven, VZP Pointu a Portálu ZPMV, které vyžadují pokaždé přihlášení klienta a ruční zadání úlohy, probíhá komunikace pomocí aplikace KZP mezi subjekty automaticky, tj. bez zásahu.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti softwaru Mzdy?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*