Aplikace Ochranné prostředky je určena všem organizacím, které v souladu s platnou legislativou poskytují svým zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky potřebné pro výkon jejich povolání.
Hlavním cílem aplikace je evidovat vydané osobní ochranné prostředky, řešení požadavků na výměnu opotřebovaných a doplnění chybějících ochranných prostředků, jako i lhůty pro uplatnění nároků u jednotlivých pracovníků.

Výhody:

  • přehled o stavu zabezpečení pracovníků ochrannými prostředky
  • snadné sestavení individuálního seznamu povinných ochranných prostředků pracovníkovi podle norem profesí, které vykonává
  • evidence požadavků na výdej, vrácení a obměnu ochranných prostředků
  • zpracování zpráv ze skladu o uskutečněných výdejích a příjmech ochranných prostředků

Osobní karty pracovníků
Hlavním cílem aplikace je sledovat zabezpečení nárokovanými osobními ochrannými pracovními prostředky u jednotlivých pracovníků prostřednictvím hlavního souboru Osobní karty. Pracovník je jednoznačně identifikován svým osobním evidenčním číslem, pod kterým je zaveden i v ostatních spolupracujících aplikacích. Na osobní kartě zaměstnance jsou dostupné údaje o jeho pracovišti a o vykonávaných profesích s uvedením výše jejich úvazku. Na základě pracovního zařazení je pak určen individuální seznam ochranných prostředků. Seznam pro konkrétní profesi může být rozšířen o prostředky přidělené nad normu profese z uvedeného důvodů, pro které jsou nadnoremní prostředky předepsány. V určeném individuálním seznamu ochranných prostředků zaměstnance se sleduje jejich skutečné zabezpečení a historie pohybů vydání, výměny a vrácení.

Novému zaměstnanci je v aplikaci vytvořena osobní karta. Podle pracovního zařazení a uvedení důvodů pro přidělení prostředků nad rámec normy je automaticky vytvořen předpis ochranných prostředků, které je zaměstnanec povinen využívat. Ze seznamu je možné vytisknout přehled nezabezpečených prostředků, který může sloužit jako podklad pro výdej ze skladu ochranných prostředků.

Po opotřebení a ztrátě ochranných vlastností prostředku žádá zaměstnanec o výměnu. Podrobnosti a stav jeho žádosti jsou evidovány, je možné z nich vytisknout potřebné doklady pro vrácení na sklad a výdej nového prostředku. Ke každému předepsanému prostředku existuje historie pohybů jeho zabezpečování.

Individuální seznam ochranných prostředků zaměstnance lze kdykoliv aktualizovat, např. při změně norem pro jeho profesi, při změně pracovního zařazení nebo úvazku, při vzniku důvodů pro předpis prostředků nad rámec normy apod.

Spolupráce s ostatními Vema aplikacemi
Aplikace Ochranné prostředky úzce spolupracuje s aplikací Skladové hospodářství informačního systému Ekos. Jednotlivým ochranným prostředkům jsou přiřazena čísla skladových položek, popřípadě i další ekvivalentní položky na skladě. Ve skladu pak vznikají na základě podkladů z požadavků pracovníků na ochranné prostředky výdajové a příjmové doklady, které se přenášejí a zpracovávají v aplikaci Ochranné prostředky. Automaticky tak informují o skutečném uspokojení požadavků.  
Aplikace je rovněž propojena s aplikací Personalistika, odkud je možné aktualizovat údaje o zaměstnancích na osobních kartách a vycházet z ní při pořizování nových osobních karet pro nové zaměstnance.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti našich produktů?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*