Společnost Vema, a. s., se sídlem Okružní 871/3a, 638 00 Brno, IČ 262 26 511, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3415 prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji postupuje zcela v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Společnost Vema, a. s., může přicházet do styku s osobními údaji vždy výlučně se zákazníkovým souhlasem. Bez vědomí zákazníka nejsou zpracovávány žádné osobní údaje.
Společnost Vema, a. s. dbá zejména, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. Jsou přijata taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
Osoby, které přijdou s osobními údaji do styku, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.
Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, dochází k jejich likvidaci, pokud není zákonem stanoveno jinak.

Další dokument týkající se ochrany osobních údajů v rámci aplikace Mobilní výplatní lístek Crash Analytics Privacy Policy.