MENU Zavřít

Seminář k novinkám Mzdy - březen 2018

 • 22. 3. 2018
Na konci března měli uživatelé našich aplikací možnost seznámit se s novinkami nejnovější verze aplikace Mzdy.

Pokud jste neměli možnost se seminářů zúčastnit, přinášíme Vám reportáž, kde se dozvíte nejen co je nového v aplikaci Mzdy 33.01, ale také aktuální novinky v zákonech.

Seminář zahájil Milan Poláček
Seminář zahájil Milan Poláček

Seminář zahájil úvodním slovem Milan Poláček z obchodního oddělení, představil přednášející analytičky a seznámil účastníky s programem. V první části semináře přednášela Lenka Tůmová o Nových dávkách nemocenského pojištění a Evidenčních listech důchodového pojištění 2017.
Po přestávce následovaly přednášky Dagmar Vetrové. Tato druhá část semináře byla věnována tématům: Prohlášení poplatníka daně z příjmu, Výsledky výpočtu položkově, Úpravy portálového výplatního lístkuhlavní změny v ročním zúčtování daně za rok 2017.

Milan Poláček také představil funkce nově připravovaného modulu GDPR, který obsahuje technické nástroje pro efektivní zvládnutí nároků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob:

 • Právo subjektů údajů na přenositelnost údajů
 • Právo subjektů údajů na informovanost o evidovaných údajích
 • Postupný výmaz údajů ve vztahu k pominutí právních důvodů pro jejich zpracování
 • Ochrana dat
 • Podpora tvorby směrnic pro GDPR v personálním systému

Poté následovala přednáška Lenky Tůmové. Nejprve připomněla informaci, která byla prezentována již v lednových novinkách k aplikaci Mzdy 33.00. Do dokumentace byla přidána možnost vytisknout její obsah do PDF souboru a zároveň byl naimportován i obsah tištěné příručky Mzdy 2017. Pro rok 2018 již tištěná příručka nebude k dispozici. V nejbližším období proběhne aktualizace obsahu příručky dle platné legislativy. Informace o ukončení aktualizace příručky v dokumentaci bude vystavena na Zákaznickém webu. Uživatelé budou mít pak možnost si vyexportovat celý obsah do PDF souboru.

Lenka Tůmová hovoří o nové dávce nemocenského pojištění s názvem „dávka otcovské poporodní péče"
Lenka Tůmová hovoří o nové dávce nemocenského pojištění
s názvem „dávka otcovské poporodní péče"

Nové dávky nemocenského pojištění

Zákon č. 148/2017 Sb. zavádí od 1. 2. 2018 v souvislosti s péčí otce o dítě po jeho narození novou dávku nemocenského pojištění s názvem „dávka otcovské poporodní péče“, zkráceně „otcovská“.  
Účelem této nové dávky má být především posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v raných týdnech života dítěte, podpora a motivace otců k zapojení se do péče o novorozené dítě a rozvoj vztahů v rámci rodiny a kompenzace ucházejícího příjmu otce z důvodu péče o novorozené dítě a matku krátce po porodu.

Zákonem č. 310/2017 Sb. se s účinností od 1. 6. 2018 v souvislosti s potřebou poskytování dlouhodobé péče zavádí nová dávka nemocenského pojištění „Dlouhodobé ošetřovné“. Dlouhodobé ošetřovné má nahrazovat ztrátu příjmu po dobu až 90 kalendářních dnů u osob, u nichž by ztráta příjmu z výdělečné činnosti zásadním způsobem nepříznivě ovlivnila příjmovou situaci v rodině.

Doba výplaty dlouhodobého ošetřovného se jako vyloučená doba bude zapisovat do evidenčního listu důchodového pojištění. Mezi povinnosti zaměstnavatelů se proto doplňuje vést evidenci o této skutečnosti. (§37 odst. 1 písm. e) z. č. 582/1991 Sb.)

Dlouhodobé ošetřovné a Zákoník práce

Zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání, pouze pokud mu brání vážné provozní důvody, jinak je povinen zaměstnanci volno poskytnout.  (§191a zákoníku práce)
Po skončení této nepřítomnosti má zaměstnavatel povinnost zařadit zaměstnance na původní práci a pracoviště (obdobně jako po skončení mateřské dovolené). Dále po dobu poskytování dlouhodobé péče platí zákaz výpovědi při nepřítomnosti v práci. Doba ošetřování se bude posuzovat pro účely dovolené jako výkon práce.
Zákaz výpovědi se nově vztahuje i na dobu, kdy zaměstnanec ošetřuje dítě mladší než 10 let nebo jiného člena domácnosti a dobu, kdy pečuje o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění.
I tyto dny se budou nově pro účely dovolené posuzovány jako odpracované.

Změny v ELDP pro rok 2018 souvisí zejména s legislativními úpravami s účinností od 1. 2. 2018, například:

 • nepřetržité trvání nemocenského pojištění u bezprostředně navazujících zaměstnání stejného druhu, kdy pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na pojištění - §10 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.)
 • rozšíření vyloučených dob o dobu trvání podpůrčí doby pro nové nemocenské dávky, od 1.2.2018-otcovská, od 1.6.2018-dlouhodobé ošetřovné.
 • příjem započitatelný do vyměřovacího základu pojištěnce, který náleží zpětně na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohody uzavřené po podání návrhu na zaplacení tohoto příjmu, se započte v těch kalendářních měsících, za které náleží. Pokud zaměstnavatel při vyhotovení ELDP za období před 1. 2. 2018 takto nepostupoval, je povinen na žádost vyhotovit opravný ELDP, a tyto příjmy zahrnout do kalendářního roku, za které náleží, bez ohledu na skutečnost, že nebyly v tomto roce zúčtovány (§11 odst. 2 věta čtvrtá zákona č. 155/1996 Sb.)

Česká správa sociálního zabezpečení dále nově umožňuje nový způsob předkládání ELDP zaměstnavatelem. Nově má zaměstnavatel 3 možnosti předkládání ELDP v papírové podobě:

 • tiskopis třídílný (tři spojené listy)
 • tiskopis jednodílný (jeden list)
 • tiskopis s QR kódem

ČSSZ na svém webu upozorňuje, že data z papírového ELDP jsou automatizovaně transformována do elektronické podoby. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, aby doklady byly tištěny výhradně do originálních formulářů. Doklady, které budou zhotoveny jiným způsobem a nebude je možné zařadit do automatizovaného zpracování, budou prostřednictvím OSSZ/PSSZ vráceny zaměstnavatelům k zajištění nápravy.

Na základě výše uvedeného nelze tedy k předání ELDP na ČSSZ využít tiskopis, který obsahuje sestava S86 – Evidenční listy důchodového pojištění. Tato sestava umožňuje pouze tisk do originálního tiskopisu a tisk stejnopisů pro zaměstnavatele a zaměstnance.

Dagmar Vetrová představila novinku v aplikaci - "Prohlášení poplatníka daně z příjmu elektronicky"
Dagmar Vetrová představila novinku v aplikaci
"Prohlášení poplatníka daně z příjmu elektronicky"

Dagmar Vetrová zahájila svůj blok přednášek představením novinek v aplikaci „Prohlášení poplatníka daně z příjmu elektronicky“, která bude od nové verze nabízet automatické předvyplnění oddílu osoby (partner zaměstnance), která se podílí na vyživování nezletilých dětí.

S aplikací Mzdy bude distribuována také nová verze Výplatního lístku, která přináší nové funkce – nová schémata a nově budou k dispozici výsledky výpočtu položkově.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor