Přihlásit

Pracovní volno vedoucích táborů

27. 7. 2021

Poslední významná novela zákoníku práce, zák.č.285/2020 Sb. mimo jiné přinesla i změny v poskytování pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež.

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež (§203a ZP)

Do zákoníku práce bylo zapracováno zcela nové ustanovení, a to § 203a, dle něhož mají za určitých podmínek zaměstnanci v pracovním poměru s účinností od 1. 1. 2021 nárok na náhradu mzdy. Na zaměstnance vykonávající práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se právní úprava překážek v práci nevztahuje.

Podmínky nároku na pracovní volno

Pracovní volno k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež, a pro obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže podle § 203 odst. 2 písm. h) zákoníku práce přísluší zaměstnanci v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, a za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež.

Od 1. 1. 2021 nejvýše za 1 takový týden v kalendářním roce přísluší zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. 
Pracovní volno k činnosti táborových vedoucích s náhradou mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci dle § 203a zákoníku práce pouze, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou:

  1. zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let,
  2. práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností.

Tuto skutečnost, stejně jako dobu soustavné a bezplatné práce s dětmi před uvolněním, musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat (potvrzení příslušné organizace, organizátora tábora apod.).

Výše náhrady mzdy a její refundace

Náhrada mzdy nebo platu náleží zaměstnanci ve výši průměrného výdělku. Dle § 104 odst. 2 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě náleží státním zaměstnancům za pracovní volno dle § 203a zákoníku práce plat.

Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu, přičemž se nehradí náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto zákonem. Z tohoto důvodu zákon stanovuje také maximální výši částky poskytnuté náhrady mzdy nebo platu.

Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy nebo platu činí výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno, vyhlášené podle zákona upravujícího zaměstnanost. Pro rok 2021 je touto maximální hranicí částka 34 611 Kč (dle Sdělení MPSV č. 574/2020 Sb.). Tato částka se žádným způsobem nepřepočítává a je absolutním maximem, které zaměstnanci nejvýše za 1 týden v kalendářním roce přísluší. Omezení bude tedy mít dopad pouze na vysokopříjmové zaměstnance.

Úhradu poskytuje na žádost zaměstnavatele Okresní správa sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele, je-li jím právnická osoba, nebo podle místa trvalého pobytu zaměstnavatele, je-li jím fyzická osoba. Zaměstnavatel musí OSSZ doložit poskytnutí náhrady mzdy nebo platu a splnění podmínek pro její poskytnutí.

Zaměstnavatel může uplatnit nárok na úhradu náhrady mzdy, která byla vyplacena více zaměstnancům, jednou žádostí, anebo může nárok uplatnit prostřednictvím samostatných žádostí. Vzor žádosti je dostupný na ePortálu ČSSZ.

Mzdový a personální systém Solitea Vema počítá náhradu mzdy při tomto pracovním volnu v souladu s podmínkami zákoníku práce včetně kontroly limitu počtu dní, za které náleží i hlídání maximální hranice poskytnuté náhrady mzdy nebo platu. Samozřejmostí je sestava, která odpovídá vzoru žádosti o úhradu poskytnuté náhrady ČSSZ. Podrobné informace nejen k této oblasti zpracování naleznete v online dokumentaci na dok.vema.cz.

Další doporučené zdroje informací:

Webové stránky ČSSZ – přehled podmínek pro úhradu poskytnuté náhrady včetně příkladů, vzor žádosti a jejího vyplnění: Refundace náhrady mzdy – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)


Autorka: Bc. Lenka Tůmová

Bc. Lenka Tůmová je absolventkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Problematice pracovního práva a mzdového účetnictví se věnuje přes 20 let. Se společností Solitea spolupracuje od roku 2011.

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Copyright 2022 Solitea, a.s.