MENU Zavřít

Jak se změní otcovská poporodní péče v roce 2022?

  • Bc. Lenka Tůmová
  • 15. 11. 2021

Institut otcovské poporodní péče byl zaveden do českého práva již v únoru 2018 (zákon č. 148/2017 Sb.). Zejména novopečení tatínci tak mohou již déle než tři roky čerpat dávku nemocenského pojištění, tzv. otcovskou.

Účelem této dávky je především posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v raných týdnech života dítěte, podpora a motivace otců k zapojení se do péče o novorozené dítě a rozvoj vztahů v rámci rodiny a kompenzace ucházejícího příjmu otce z důvodu péče o novorozené dítě a matku krátce po porodu.

Nárok na otcovskou má:

  1. pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem,
  2. pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku (tzn. může se v tomto případě jednat i o ženu).

Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Nárok má pojištěnec, pokud nástup na otcovskou nastal v době trvání pojištění.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Doba otcovské dovolené

Podpůrčí doba u otcovské činí 1 týden (7 kalendářních dnů). Den nástupu určuje pojištěnec. Otcovskou lze čerpat v tomtéž případě jen jednou a vždy vcelku.
Otcovská se nevyplácí za dny pracovního klidu, pokud pojištěnci nevznikl nárok na výplatu otcovské alespoň za 1 kalendářní den, který měl být pro něho dnem pracovním.

Výše otcovské dovolené

Výše otcovské činí 70 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se upravuje stejně jako pro peněžitou pomoc v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Kdy vzniká nárok na otcovskou dovolenou

Nárok na výplatu otcovské se uplatňuje na předepsaném tiskopisu „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“, který zaměstnanec předá svému zaměstnavateli a ten ho po doplnění potřebných údajů předá OSSZ neprodleně po uplynutí podpůrčí doby (§109 odst. 6 a §97 odst.1). Nárok na výplatu otcovské má přednost před nárokem na výplatu nemocenského a ošetřovného (§48 odst. 1).

Doba výplaty otcovské dovolené

Kalendářní dny, za které byla vyplácena otcovská, jsou vyloučenými dny. Doba výplaty otcovské se jako vyloučená doba zaznamenává do evidenčního listu důchodového pojištění v rozsahu podpůrčí doby.

Zaměstnavatel má povinnost evidovat dobu, po kterou byla vyplácena otcovská (§37 odst. 1 písm. e)) z. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

Zakotvení otcovské v zákoníku práce

V zákoníku práce není stanoveno žádné speciální volno pro účely čerpání otcovské. Zaměstnanci, kteří pobírají otcovskou a z tohoto důvodu nepracují, žádají nejčastěji o poskytnutí rodičovské dovolené podle § 196 ZP. Zaměstnanec (otec) může samozřejmě čerpat rodičovskou dovolenou i déle, než činí podpůrčí doba pro otcovskou. Pro účely dovolené se jedná o překážku v práci, která je plně započitatelná do dnů výkonu práce, neboť se jedná o dobu, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou v době, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Nárok na otcovskou (jako dávku) a právo čerpat rodičovskou dovolenou, jsou od sebe oddělitelné nároky zaměstnance, neboť podmínkou přiznání otcovské je pouze skutečnost, že po dobu její výplaty nepřísluší zaměstnanci příjem z pojištěné činnosti.

TIP: Mzdový program zajistí kompletní zpracování mezd a platů. Pohlídá za vás legislativní změny a minimalizuje množství ruční práce. Využijí ho účetní kancelářemzdové účetní i manažeři.

Směrnice Evropského parlamentu

Rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (Work-life Balance) se zabývá i směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1158 a Česká republika má stejně jako ostatní členské státy EU povinnost implementovat ji do vlastních právních předpisů nejpozději do 2. 8. 2022. Cílem této směrnice je zvýšit účast žen na trhu práce a využívání pracovního volna z rodinných důvodů a pružného uspořádání práce. Jedním z hlavních prvků směrnice je i otcovská dovolená, konkrétně nárok na minimálně 10 pracovních dnů dovolené v období kolem narození dítěte pro otce nebo druhého rodiče. I v návaznosti na tuto povinnost byl dne 18. 8. 2021 přijat zákon č. 330/2021 Sb., který mimo jiné přináší změny i v oblasti poskytování otcovské.

S účinností od 1. 1. 2022 tak pro otcovskou nově platí, že:

  • se prodlužuje období, v němž může být otcovská poskytována, a to v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte v období prvých šesti týdnů života dítěte, s tím, že za den hospitalizace se považuje též den přijetí dítěte do zdravotnického zařízení i den propuštění. Takto nastoupit na otcovskou může otec nejdéle do 1 roku dítěte. Potvrzení o době hospitalizace pro tyto účely má povinnost vystavit lékař.

Příklad: Dítě se narodí dne 1. 1. 2022, 6 týdnů tedy uplyne 11. 2. 2022. Dítě je hospitalizováno od 1. 2. do 8. 2. 2022. Otec může nastoupit na otcovskou nejpozději 20.2.2022.

  • se mění délka podpůrčí doby na 2 týdny, nicméně stejně jako dosud se nijak nepřerušuje (ani hospitalizací dítěte) a lze ji čerpat jen jednou a vcelku. Z uvedeného existuje výjimka ve formě přechodného opatření, které řeší případy, kdy se dítě narodilo před účinností zákona a ke dni jeho účinnosti, tj. k 1. 1. 2022 ještě neuplynula doba 6 týdnů od narození dítěte.
  • Pokud se tedy dítě narodí v období od 21. 11. 2021 do 31. 12. 2021 a otec vyčerpal 1 týden otcovské v tomto období, náleží mu ještě jeden týden v roce 2022. Nástup na tento druhý týden musí zaměstnanec určit v období 6 týdnů od narození dítěte.

Příklad: Dítě se narodí 6. 12. 2021, 6 týdnů uplyne 16. 1. 2022. Otec nastoupil na otcovskou 20. 12. – 26. 12. 2021. Tento tatínek může díky nové právní úpravě nastoupit na 2. týden otcovské ještě v roce 2022, a to nejpozději dne 16. 1. 2022.

Použité zdroje:

Mzdový a personální systém Vema zajišťuje povinnosti zaměstnavatele v oblasti evidence a podkladů pro nemocenské dávky automaticky dle platné legislativy. Aktuální informace nejen k tomuto tématu naleznete na našem zákaznickém webu a v dokumentaci.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor