MENU Zavřít

Pracovní volno a náhrada mzdy pro zaměstnance na dětský tábor v roce 2022

  • Bc. Lenka Tůmová
  • 1. 8. 2022

Poslední významná novela zákoníku práce, zák.č.285/2020 Sb. mimo jiné přinesla i změny v poskytování pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež. Konkrétně se jedná o ustanovení § 203a, dle něhož mají za určitých podmínek zaměstnanci v pracovním poměru nárok na náhradu mzdy.

Podmínky nároku na pracovní volno pro táborovou vedoucí – změny v zákoně pro rok 2022

Do zákoníku práce je zapracováno ustanovení, a to § 203a, dle něhož mají za určitých podmínek zaměstnanci v pracovním poměru s účinností od 1. 1. 2021 nárok na náhradu mzdy. Je nutné mít na mysli, že na zaměstnance vykonávající práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se právní úprava překážek v práci nevztahuje.

Pracovní volno k činnosti v táborech pro děti a mládež, a pro obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže (podle § 203 odst. 2 písm. h) zákoníku práce) se vztahuje na pozice:

  • vedoucích táborů pro děti a mládež,
  • jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní,
  • oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů,
  • popřípadě středních zdravotnických pracovníků.

Pouze v těchto případech přísluší zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu (nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce), pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, a za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež.

Nejvýše za 1 takový týden v kalendářním roce přísluší zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Pracovní volno k činnosti táborových vedoucích s náhradou mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci dle § 203a zákoníku práce pouze, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou:

  • zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let,
  • práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností.

Tuto skutečnost, stejně jako dobu soustavné a bezplatné práce s dětmi před uvolněním, musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat (potvrzení příslušné organizace, organizátora tábora apod.).

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Náhrada mzdy pro vedoucí táborů

Náhrada mzdy nebo platu náleží zaměstnanci ve výši průměrného výdělku. Dle § 104 odst. 2 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě náleží státním zaměstnancům za pracovní volno dle § 203a zákoníku práce plat.

Výše náhrady mzdy pro táborové vedoucí

Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy nebo platu činí výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno, vyhlášené podle zákona upravujícího zaměstnanost. Pro rok 2022 je touto maximální hranicí částka 37 047 Kč (dle Sdělení MPSV č. 495/2021 Sb.).

Tato částka se žádným způsobem nepřepočítává a je absolutním maximem, které zaměstnanci nejvýše za 1 týden v kalendářním roce přísluší. Omezení bude tedy mít dopad pouze na vysokopříjmové zaměstnance.

Refundace mzdy – jak zažádat o kompenzaci od České správy sociálního zabezpečení

Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu, přičemž se nehradí náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto zákonem. Z tohoto důvodu zákon stanovuje také maximální výši částky poskytnuté náhrady mzdy nebo platu.

  • Úhradu poskytuje na žádost zaměstnavatele Okresní správa sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele, je-li jím právnická osoba, nebo podle místa trvalého pobytu zaměstnavatele, je-li jím fyzická osoba.
  • Zaměstnavatel musí OSSZ doložit poskytnutí náhrady mzdy nebo platu a splnění podmínek pro její poskytnutí.

Zaměstnavatel může uplatnit nárok na úhradu náhrady mzdy, která byla vyplacena více zaměstnancům, jednou žádostí, anebo může nárok uplatnit prostřednictvím samostatných žádostí.

Vzor žádosti je dostupný na ePortálu ČSSZ.

Jak vám pomůže personální systém Vema

Mzdový programpersonální systém Vema počítá náhradu mzdy při tomto pracovním volnu v souladu s podmínkami zákoníku práce včetně kontroly limitu počtu dní, za které náleží i hlídání maximální hranice poskytnuté náhrady mzdy nebo platu.

Samozřejmostí je sestava, která odpovídá vzoru žádosti o úhradu poskytnuté náhrady ČSSZ.

Podrobné informace nejen k této oblasti zpracování naleznete v online dokumentaci na dok.vema.cz.

Další doporučené zdroje informací:

Webové stránky ČSSZ – přehled podmínek pro úhradu poskytnuté náhrady včetně příkladů, vzor žádosti a jejího vyplnění: Refundace náhrady mzdy – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor