MENU Zavřít

Krizové ošetřovné aktuálně

 • 29. 4. 2021
Již od podzimu roku 2020, kdy v České republice propukla druhá vlna epidemie nemoci COVID-19, platí zákon č. 438/2020 Sb., který reaguje na uzavření škol tak, že upravuje poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii (dále jen „krizové ošetřovné“).

Aktualizace ke dni 1.7.2021:

S koncem školního roku skončila také mimořádná právní úprava, na jejímž základě bylo možné čerpat ošetřovné po dobu uzavření školských či dětských zařízení. Od 1. července 2021 tak lze opět čerpat ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let za obecných podmínek stanovených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nároky podle zákona č. 438/2020 Sb. vznikají a trvají nejdéle do 30. 6. 2021.

Pokud bude nařízena karanténa nebo izolace dítěti před 1. 7. 2021, vystavuje ošetřující lékař standardně Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Od jeho vystavení počítáme standardní lhůtu pro vyplácení ošetřovného podle zákona o nemocenském pojištění (tzn. 9 nebo 16 kalendářních dnů). Jestliže by těchto 9 (16) kalendářních dnů zasahovalo ještě do měsíce července, lze i za dny v tomto měsíci dávku poskytnout na základě vystaveného rozhodnutí, ovšem již pouze ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. (zdroj www.cssz.cz)

 

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Nárok na ošetřovné

Nárok na ošetřovné podle tohoto zákona má zaměstnanec, který na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, jimiž dochází k uzavření škol a jiných školských zařízení, nemůže v období od 14. 10. 2020 do 30. 6. 2021 vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o

 • dítě, které je v okamžiku uzavření školy/školského zařízení mladší 10 let,
 • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
 • děti mladší 10 let, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Dle zákona č. 173/2021 Sb., který novelizuje zákon č. 438/2020 Sb., vzniká nárok na ošetřovné od 1. 3. 2021 také zaměstnanci, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o

 • nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, kterému bylo vydáno doporučení školského poradenského zařízení za účelem stanovení podpůrných opatření pro jeho vzdělávání, jestliže nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Nárok na ošetřovné mají v době platnosti mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce nebo zaměstnanec činný na základě dohody o pracovní činnosti, která je zaměstnáním malého rozsahu, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba péče, mají nárok na ošetřovné též, pokud byli účastni nemocenského pojištění aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče.

Nárok na ošetřovné zaniká skončením zaměstnání.

Jak se uplatňuje nárok na ošetřovné

Zaměstnanec o ošetřovné v souvislosti s uzavřením škol žádá na tiskopisu ČSSZ "Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část", který obsahuje jak žádost o ošetřovné zaměstnance, tak i část „Záznamy zaměstnavatele“. Tento tiskopis musí mít jedinečné číslo, které se generuje při vyplnění na portálu ČSSZ. Nevyžaduje se potvrzení školy o uzavření, to je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Žádost o ošetřovné předává zaměstnanec zaměstnavateli po skončení uzavření školy nebo po skončení měsíce, ve kterém uzavření školy trvalo až do jeho konce.

Výplata ošetřovného

Nárok na výplatu ošetřovného není v období školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem školy v průběhu školního roku. U dětí navštěvujících předškolní zařízení se ošetřovné poskytuje i po dobu školních prázdnin (školní prázdniny se pro předškolní zařízení nevyhlašují).

Ošetřovné se nevyplácí za dny pracovního klidu v kalendářním týdnu, pokud zaměstnanci v tomto týdnu nevznikl nárok na výplatu ošetřovného ani za 1 kalendářní den, který měl být pro zaměstnance pracovním dnem v kalendářním týdnu a v němž potřeba péče trvala.

V případech, kdy je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví umožněna osobní přítomnost dítěte ve škole, školských zařízeních a mateřské škole, ale rodič se rozhodne dítě do toho zařízení neumístit (bez ohledu na skutečnost, zda má obavu o zdraví svého dítěte, či se jedná o nějaké organizační důvody, či zda si nepřeje testování svého dítěte), výplata ošetřovného nenáleží.

Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény). V rámci podpůrčí doby stanovené je možné vystřídání podle § 39 odst. 4 věty první zákona o nemocenském pojištění i vícekrát, přičemž vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu; podmínky nároku na ošetřovné a rozhodné období se přitom u každého oprávněného posuzují ke dni prvního převzetí péče.

Rekapitulace uzavření škol

Rozhodné období se v případě žádosti o krizové ošetřovné, stanovuje ke dni vzniku potřeby ošetřování, což je v tomto případě den uzavření školy na základě mimořádného opatření, tj. u celostátního uzavření škol tomu bylo poprvé 14. 10. 2020, školy byly následně otevřeny 30. 11. 2020.

Aktuálně platí zákaz osobní přítomnosti všech dětí škol a předškolních zařízení:

 • pro žáky 6. a vyšších tříd nepřetržitě od 21. 12. 2020,
 • pro žáky od 3. do 5. třídy základní školy nepřetržitě od 21. 12. 2020
     - od 12. 4. 2021 mají tito žáci povinnost docházet do škol způsobem tzv. rotační výuky. Nárok na ošetřovné trvá (jedná se o jeden případ, jedno číslo žádosti), výplata za dny fyzické přítomnosti dítěte ve škole nenáleží.
 • pro žáky 1. a 2. třídy základní školy od 1. 3. 2021
     - od 12. 4. 2021 mají tito žáci povinnost docházet do škol způsobem tzv. rotační výuky, stejně jako žáci 3. – 5. třídy.
 • pro děti navštěvující všechny typy předškolních zařízení od 1. 3. 2021,
     - od 12. 4. 2021 neplatí zákaz pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, otevřeny jsou dále mateřské školy a třídy pro hendikepované děti, žáky a studenty i mateřské školy při zdravotnických zařízeních, dále neplatí zákaz pro děti zaměstnanců speciálních profesí (vyjmenovaných v mimořádném opatření). Pro děti zaměstnanců vykonávajících specifická zaměstnání nejsou mateřské školy uzavřeny a nejsou pro ně ani uzavřeny školy 1. stupně v době, kdy jejich spolužáci nesmí chodit do školy a mají proto distanční výuku. Mateřské školy a školy jsou povinny dětem zaměstnanců ve specifických profesích zajistit nepřetržitý přístup do těchto školských zařízení. Nárok na krizové ošetřovné na tyto děti končí dnem 11. 4. 2021.
     - od 19. 4. 2021 neplatí zákaz přítomnosti všech dětí pro mateřské školy Královéhradeckého kraje, a Karlovarského kraje. Rodičům končí nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školky.
     - od 26. 4. 2021 neplatí zákaz přítomnosti obdobně navíc pro mateřské školy Plzeňského kraje.

V plánu rozvolňování je další postupné otevírání škol. Obecně v případě otevření školy/školského zařízení, pokud je povinná denní osobní přítomnost žáků ve škole, pak končí nárok na ošetřovné, dochází k ukončení sociální události. Pokud je zavedena tzv. rotační výuka, pak se jedná o pokračující sociální událost a nárok na výplatu ošetřovného vzniká pouze za dny fyzické nepřítomnosti ve škole.

 • V souvislosti se zavedením povinného antigenního testování ve školách mohou v případě pozitivního výsledku antigenního testu nastat dvě situace:
  u žáka v „rotační výuce“ potřeba ošetřování trvá od data prvního uzavření školy, zaměstnanec použije stejné číslo žádosti a vyznačí dny péče včetně příp. karantény dítěte,
 • u žáka, jehož zákaz přítomnosti ve školském zařízení byl ukončen platí, že je pro něho škola uzavřena ode dne zjištění pozitivního výsledku antigenního testu. Rodiče těchto dětí, vygenerují žádost o ošetřovné s novým číslem.

Výše ošetřovného

Výše ošetřovného činí 70 % denního vyměřovacího základu, přičemž je stanovena minimální částka ošetřovného ve výši nejméně 400 Kč za kalendářní den. Má-li tento zaměstnanec sjednánu kratší pracovní nebo služební dobu než stanovenou týdenní pracovní dobu, činí výše ošetřovného za kalendářní den nejméně částku stanovenou jako součin částky 400 Kč a koeficientu zkrácení pracovní doby. Koeficient zkrácení pracovní doby se určí jako podíl kratší pracovní doby a stanovené týdenní pracovní nebo služební doby a zaokrouhluje se na 3 platná desetinná místa; přitom se vychází z údaje o stanovené týdenní pracovní době a kratší pracovní době ke dni účinnosti mimořádného opatření.

Dle zákona č. 173/2021 Sb. se od 1. 3. 2021 zvyšuje ošetřovné na 80 % denního vyměřovacího základu. Zákon byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 23. 4. 2021, ošetřovné, které bylo vyplaceno za kalendářní dny péče v období ode dne 1. 3. 2021 ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, bude bez žádosti vyplaceno v průběhu měsíce května 2021.

Další doporučené zdroje informací

Webové stránky MPSV – nejčastější otázky a odpovědi, video – Jak vyplnit žádost

Webové stránky ČSSZ – nejčastější otázky a odpovědi, doporučené postupy pro zaměstnance i zaměstnavatele

A pokud jste uživatelé mzdového a personálního systému Vema, pak naleznete aktuální informace nejen k tomuto tématu rovněž na našem zákaznickém webu a v dokumentaci.

Podobné
články