MENU Zavřít

Jak motivovat zaměstnance?

  • 31. 8. 2021
Motivace zaměstnance se dá definovat jako vnitřní entuziasmus a jeho snaha vykonávat pracovní činnosti. Sama motivace je potom taková vnitřní pohnutka, která vede jedince k rozhodnutí jednat.

Jaké jsou základní druhy motivace zaměstnanců?

Motivace zaměstnanců spočívá v tom, jak se zaměstnanec cítí být zapojen do plnění cílů organizace. Tento pocit může být ovšem podpořen různými cestami. Nejjednodušší dělení motivace je na vnitřní a vnější.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Vnitřní motivace zaměstnance

Tento druh motivace pochází přímo z vlastního přesvědčení jedince. Cítí sám touhu podávat dobrý pracovní výkon, protože je to v souladu s jeho osobními hodnotami a nastavením.

Ty nejsilnější vnitřní motivační faktory jsou obvykle velmi hluboce zakořeněny. Vlastnosti jedince, které silně podporují vnitřní motivaci, jsou například zvědavost, touha po úspěchu nebo čest.

Ač se na první pohled může zdát, že na vnitřní motivaci zaměstnavatel tedy nemá vliv, není tomu tak. Vnitřní motivace může být podpořena pochvalou a obecným oceněním provedené práce. Z manažerského pohledu je důležité dobře se zaměstnanci komunikovat očekávání a za jejich plnění je potom cíleně chválit.

Vnější motivace zaměstnance

Vnější faktory, které podporují motivaci zaměstnance, mají většinou formu odměn nebo uznání. Odměny jsou v praxi udělované jako prémie, různé benefity či ocenění. Ty ve své podstatě zhmotňují pozitivní zpětnou vazbu.

Pro manažery je velmi důležité si ujasnit, jaké frekvence a výše mají odměny dosahovat, neboť aby splnily svůj účel, nesmí zevšednit a stát se očekávanou samozřejmostí. Tím ztratí svojí motivační funkci.

Formy motivace zaměstnanců aneb jaká témata si pohlídat, když chceme udržet zaměstnance motivovaného?

  • Náplň práce musí odpovídat vnitřnímu nastavení zaměstnance.
  • Zaměstnanec by měl participovat na cílech firmy.
  • Struktura organizace práce by měla umožnit delegování úkolů.
  • Manažer by měl efektivně komunikovat a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu.
  • Zaměstnanec by měl být informován o dění ve firmě.
  • Společně by se měly budovat dobré vztahy na pracovišti.
  • Zaměstnanci by měl být umožněn osobní a kariérní růst.
  • Měl by být zajištěn spravedlivý systém odměňování.

Jak tedy motivovat zaměstnance v praxi?

Tato otázka je velkou výzvou každého manažera, který se snaží o motivovaný výkon svého týmu.

Klíčovým faktorem je investice času a energie do poznávání potřeb, hodnot a motivačních podnětů svých zaměstnanců. Tomu je potom třeba přizpůsobovat motivační systémy. Důležité je také proaktivně podporovat a rozvíjet potenciál zaměstnanců a vytvářet vhodné pracovní podmínky pro jejich seberozvoj. Obecně platí, že peněžní odměna za práci motivuje spíše v krátkodobém časovém měřítku, ovšem pracovní podmínky mají schopnost dlouhodobé motivace. Do pracovních podmínek vedle již zmíněného prostoru pro seberealizaci spadá i sociální politika, atmosféra, délka pracovní doby a fyzické prostředí.

Závěrem: výsledky průzkumu podporují důležitost informovanosti zaměstnanců

Teorii můžeme podpořit i výsledky vlastního průzkumu. Solitea se zeptala svých zaměstnanců, jaké faktory je v práci motivují. Ze vzorku asi 650 respondentů bylo zjištěno, že v rámci zlepšení komunikace, která by vedla k vyšší motivaci, je nejzásadnější dostávat spolehlivé a úplné informace. To utvrzuje skutečnost, že manažeři musí dbát na vysokou informovanost zaměstnanců. Na druhém místě se umístilo přání mít klíčové informace co nejdříve.

Dvě první příčky tedy dávají jasné sdělení: informovanost podporuje pocit, že je zaměstnanec součástí dění ve firmě a má zásadní vliv na motivaci k výkonu.

Velkou součástí motivace zaměstnanců jsou samozřejmě soft skills manažera a personálních pracovníků. Pomocníkem ovšem může být i personální systém, který umožní monitoring nejrůznějších oblastí od vzdělávání zaměstnanců až po automatické hlídače personálních událostí. Vema je natolik flexibilní software, že pokryje nejrůznější potřeby pro personální práci a zajistí vám tak velmi kvalitní přehled o vašich zaměstnancích.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor