MENU Zavřít

Registr smluv v České republice: Průvodce pro podnikatele a jednotlivce

 • JUDr. Martin Horvát
 • 27. 3. 2023

Registr smluv je v dnešní době stále důležitějším nástrojem pro zajištění transparentnosti a právní jistoty při uzavírání smluv. Česká republika disponuje svým vlastním registrem smluv, jenž slouží jako centrální úložiště pro různé typy smluv a informační systém veřejné správy. V tomto průvodci se dozvíte veškeré důležité informace o tom, co je registr smluv a co a jak se v něm uveřejňuje.

Co je to registr smluv?  

Registr smluv je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra a který je dostupný veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to konkrétně zde. Detailnější právní úpravu týkající se registru smluv pak nalezneme v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

Účelem registru smluv je podle důvodové zprávy k zákonu o registru smluv:  

Zvýšit dostupnost informací o nakládání s veřejným majetkem, respektive zvýšit za účelem veřejné kontroly zřízením registru smluv dostupnost informací o smlouvách uzavíraných subjekty, které disponují veřejnou mocí, nebo subjekty, u nichž lze identifikovat jejich specifický vztah k veřejné moci. 

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Co se zveřejňuje v registru smluv?  

Zákon o registru smluv stanovuje povinnost prostřednictvím registru smluv uveřejnit soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je:  

13 subjektů, které MUSÍ využívat registr smluv  

 1. Česká republika,  
 2. územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,  
 3. státní příspěvková organizace,  
 4. státní fond,  
 5. veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,  
 6. dobrovolný svazek obcí,  
 7. příspěvková organizace územního samosprávného celku,  
 8. ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,  
 9. obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,  
 10. státní podnik nebo národní podnik,  
 11. zdravotní pojišťovna,  
 12. Český rozhlas nebo Česká televize, nebo  
 13. právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. 

17 případů, kdy se registr smluv využívat NEMUSÍ

 1. Smlouvu vzniklou v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti; to neplatí, jde-li o převod vlastnického práva osoby k hmotné nemovité věci,  
 2. technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet,  
 3. smlouvu, která se týká činnosti zpravodajských služebGenerální inspekce bezpečnostních sborů nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů nebo činnosti Správy státních hmotných rezerv při pořizování a hospodaření se státními hmotnými rezervami nebo zajišťování bezpečnosti nebo obrany České republiky, včetně smlouvy, která se týká zajišťování obrany České republiky, uzavřené právnickou osobou, ke které zakladatelskou funkci vykonává Ministerstvo obrany,  
 4. smlouvu, jejíž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky 
 5. smlouvu uzavřenou adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. e), j), k), l) nebo m) RegSml, s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách 
 6. smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti orgánů, jejich členů a organizačních složek státu uvedených v § 8 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a činnosti správců jejich kapitol,  
 7. smlouvu uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, v dražbě nebo v aukci anebo jiným obdobným postupem, s nímž je spojen zvláštní způsob přechodu nebo převodu vlastnického práva,  
 8. smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší 
 9. smlouvu, která je uzavřena s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem 
 10. smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a smlouvu o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,  
 11. smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast,  
 12. smlouvu uzavřenou veřejnou vysokou školou v rámci doplňkové činnosti nebo veřejnou výzkumnou institucí v rámci jiné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,  
 13. smlouvu, jejímž předmětem je nakládání s výbušninou nebo zařízením či objektem určeným k její výrobě nebo skladování,  
 14. smlouvu, týkající se výroby nebo užití pořadu, včetně smlouvy o nabytí práv k užití pořadu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je Česká televize nebo Český rozhlas 
 15. smlouvu chráněnou bankovním tajemstvím; to neplatí, jde-li o smlouvu mezi bankou a osobou uvedenou v § 2 odst. 1 RegSml, která se týká používání veřejných prostředků,  
 16. kolektivní smlouvu 
 17. smlouvu uzavřenou právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. j) nebo m) RegSml, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví, pokud tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku v rozsahu předmětu činnosti nebo podnikání uvedené právnické osoby zapsaného ve veřejném rejstříku. To neplatí, jde-li o smlouvu uzavřenou s osobou uvedenou v § 2 odst. 1 RegSml, která nebyla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví.  

Povinnost uveřejnění se pak podle § 8 odst. 3 RegSml vztahuje i na smlouvy uzavřené před nabytím účinnosti zákona, pokud jsou po nabytí účinnosti zákona měněny, doplňovány, rušeny či nahrazovány.   

Jak na zveřejnění smlouvy v registru smluv?   

Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž příslušných metadat do registru smluv. 

Zákon o registru smluv tedy nevyžaduje uveřejnění samotné smlouvy, ale elektronického obrazu jejího textového obsahu. V praxi to znamená, že se v registru smluv uveřejní smlouva obsahově totožná se smlouvou, která byla ve skutečnosti uzavřena a podepsána, ovšem zveřejní se pouze její obsahové (textové) vyhotovení bez podpisů, razítek, přelepek apod.   

! Aby byla naplněna podmínka otevřeného a strojově čitelného formátu, musí být smlouva uveřejněna v takovém formátu, který umožňuje fulltextové vyhledávání a ve kterém budou softwarové aplikace moci snadno nalézt, rozpoznat a získat konkrétní údaje. Ministerstvo vnitra doporučuje použití formátů .pdf (pokud má zachovánu textovou vrstvu), .doc, .docx, .rtf, .odt a .txt.2   

Platí, že smlouva, která nebyla uveřejněna výše uvedeným způsobem v tímto nebo jejíž metadata neobsahují:  

 1. identifikaci smluvních stran,  
 2. vymezení předmětu smlouvy,  
 3. cenu (a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit) nebo  
 4. datum uzavření smlouvy,  

se nepovažuje za uveřejněnou prostřednictvím registru smluv.   

Samotné uveřejnění smlouvy pak probíhá tak, že:  

 1. Kterákoli smluvní strana smlouvy zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.  
 2. Správce registru smluv uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv bezodkladně po jejím doručení, přičemž uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv se provádí zpravidla automatizovaně.  
 3. Zaslání smlouvy správci registru smluv se provede na elektronickém formuláři do datové schránky zřízené správci registru smluv pro tento účel.  

Z uveřejnění prostřednictvím registru smluv lze vyloučit informace týkající se:  

 1. Identifikace smluvních stran nebo ceny, jsou-li tato metadata obchodním tajemstvím veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy, státního podniku nebo národní podniku, zdravotní pojišťovny, Českého rozhlasu nebo České televize, nebo právnické osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast.  
 2. Zároveň se neuveřejňují utajované informace, některé osobní údaje, obchodní tajemství, průmyslové vlastnictví nebo informace o majetkových poměrech.  

V těchto dvou případech pak musejí být tyto informace v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv tyto informace znečitelněny tím, kdo zaslal smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.    

Jaké jsou následky uveřejnění smlouvy v registru smluv?  

Klíčovým principem registru smluv je zásada, že smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Hovoříme proto o odložené účinnosti dané smlouvy. Jinými slovy, dokud není smlouva podléhající režimu zákona o registru smluv zákonným způsobem uveřejněna, nemůže tato smlouva nabýt účinnosti.   

Z této zásady pak platí 2 výjimky, kdy smlouva podléhající režimu zákona o registru smluv nabývá účinnosti před jejím uveřejněním. Platí, že nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která:   

 1. byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí; nebo  
 2. jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky.  

Naopak pokud smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nebyla uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, pak platí, že je zrušena od počátku.  

Dodržujte uveřejňování v registru smluv  

Registr smluv je důležitým nástrojem pro transparentnost veřejného sektoru v České republice. Zákon o registru smluv stanoví povinnost uveřejnit určité druhy smluv, přičemž jejich neuveřejnění může mít následky. Je tedy důležité dodržovat povinnosti a včas uveřejňovat smlouvy, které podléhají režimu registru smluv.  

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor