MENU Zavřít

Nemocenská v roce 2023: Jak uplatnit nárok?

 • Ing. Kateřina Menšíková
 • 1. 5. 2023

Jaká jsou pravidla pro náhradu mzdy a nemocenské v České republice v roce 2023? Pokud jste zaměstnanec a musíte být doma kvůli nemoci, můžete požádat o náhradu mzdy od zaměstnavatele. Pokud však trvá vaše neschopnost déle než 14 dnů, náhradu mzdy vám bude vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Od čeho se bude odvíjet výše náhrady mzdy a další důležité informace se dozvíte níže.

Co vědět o nemocenské?

Během prvních 14 dnů nemoci si zaměstnanci mohou požádat o náhradu mzdy od zaměstnavatele. Pokud pracovní neschopnost trvá déle než 14 dnů, zaměstnanec má nárok na nemocenskou, kterou vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tato odpovědnost přechází na stát a zaměstnavatel již není povinen platit zaměstnanci náhradu mzdy za dobu jeho pracovní neschopnosti. 

V případě, že trvání nemoci přesáhne 14 dnů, lékař zadá do systému potvrzení o trvání nemoci a odešle ho na OSSZ. Tato informace je k dispozici také zaměstnavatelům, kteří požádali o notifikace. Pacientovi není vydáván žádný další papírový doklad kromě průkazu o pracovní neschopnosti.  

OSVČ, kteří se rozhodnou dobrovolně připojit k nemocenskému pojištění, nejsou v prvních 14 dnech nemoci oprávněni k žádné náhradě platu. Od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti je jim vyplácena nemocenská od příslušné OSSZ, což znamená, že zaměstnavatel není povinen platit žádnou náhradu mzdy. Postup u lékaře pro OSVČ je stejný jako u zaměstnanců. Lékař vystaví Průkaz, do kterého se zaznamenávají kontroly, časy vycházek a datum ukončení pracovní neschopnosti.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Náhrada mzdy 2023: Výpočet

Během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnavatel platí zaměstnanci náhradu mzdy ve výši 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku. V této fázi jsou placeny pouze pracovní dny a případně svátky, které připadají na pracovní den. Výše náhrady mzdy závisí na průměrném výdělku zaměstnance za jednu odpracovanou hodinu v předcházejícím čtvrtletí.   

! Pokud neschopnost trvá déle než 14 dní, odpovědnost za vyplácení náhradního platu přebírá stát prostřednictvím ČSSZ.  

Redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2023 

Zaměstnanci s mzdou do 235,38 Kč za hodinu podstupují pouze jednu redukci, zatímco zaměstnanci s vyšším platem mohou podstoupit všechny redukce. Pokud zaměstnanec dostává vysokou mzdu nad 705,78 Kč za hodinu, nemá nárok na náhradu za část hodinové mzdy přesahující tuto hranici. Pro rok 2023 je maximální redukovaný základ stanoven na 388,24 Kč. 

 • Z částky do 235,38 Kč se počítá 90 %,
 • z rozdílu částky 235,38 a 352,98 Kč se počítá 60 %,
 • z rozdílu částky 352,98 Kč a 705,78 Kč se počítá 30 %,
 • částka nad 705,78 Kč se nezohledňuje.

Nemocenská 2023: Výpočet

Zajímá vás, jak se řeší výplata peněz během víkendu, když zaměstnanec je pracovně neschopný? Pokud jde o nemocenskou, ta se vyplácí i o víkendu, na rozdíl od náhrady mzdy, která se vyplácí pouze za pracovní dny. Totéž platí pro svátky. Výše nemocenské se vypočítá z denního vyměřovacího základu, který se spočítá jako průměrný denní příjem ze 12 posledních kalendářních měsíců a sníží se o redukční hranice, které se každý rok mění.  

Redukční hranice pro nemocenskou v roce 2023 

 • Do 1345 korun se započítává neredukovaný denní vyměřovací základ z 90 %.
 • Mezi 1345 a 2017 korunami se počítá neredukovaný denní vyměřovací základ z 60 %.
 • Mezi 2017 a 4033 korunami se počítá neredukovaný denní vyměřovací základ z 30 %.
 • K částce neredukovaného denního vyměřovacího základu nad 4033 korun se nepřihlíží.
 • Maximální denní redukovaný vyměřovací základ pro rok 2023 je 2219 korun. 

Jakmile je zredukovaný základ spočítán podle tabulek, což je hodnota, ze které se vypočítává denní mzda zaměstnance, je přesná výše nemocenské stanovena podle počtu dní, kdy je zaměstnanec na nemocenské a v pracovní neschopnosti.  

 • Od 15. do 30. dne je nemocenské 60 % z redukovaného základu. 
  Od 31. do 60. dne je nemocenské 66 % z redukovaného základu. 
  Od 61. dne je nemocenské 72 % z redukovaného základu. 

Je důležité si uvědomit, že v některých případech může být denní výše nemocenské snížena o 50 %. Toto se týká situací, kdy pojištěnec způsobí svou vlastní pracovní neschopnost tím, že se účastní rvačky, je opilý nebo užil omamné látky, nebo pokud byl účastníkem úmyslného trestného činu nebo přestupku.  

Jaká je délka pracovní neschopnosti?  

Pacienti, kteří trpí závažným onemocněním nebo úrazem, se často ptají na to, jak dlouho mohou pobírat nemocenskou a jak funguje výplata nemocenské v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti. Délka pracovní neschopnosti je důležitá, protože existuje maximální doba, po kterou lze pobírat nemocenskou, a to je 380 dnů od začátku pracovní neschopnosti. Poté je nutné požádat o invalidní důchod.   

Výjimkou je situace, kdy lékař očekává, že se pacient bude brzy uzdravovat nebo jeho zdravotní stav se zlepší po uplynutí maximální lhůty 380 dnů. V takovém případě je možné požádat Okresní správu sociálního zabezpečení o prodloužení této lhůty. Pokud bude žádost schválena, může být lhůta prodloužena o tři měsíce, a to opakovaně, ale celková délka prodlužování nesmí překročit 350 dnů.

Jak se vyplácí nemocenské dávky?

Když zaměstnanec onemocní a je v pracovní neschopnosti, zaměstnavatel musí poskytnout náhradu mzdy, kterou vrací na stejný účet, na který vyplácí mzdu. Po prvních 14 dnech neschopnosti je zaměstnavatel povinen zaslat potřebné dokumenty pro výpočet nemocenské a informace o způsobu výplaty mzdy na Okresní správu sociálního zabezpečení. Tyto informace se posílají elektronicky pomocí formuláře "Příloha k žádosti o dávku". 

Jinak řečeno, při vyplácení nemocenského má zaměstnavatel povinnost postupovat stejným způsobem jako při výplatě mzdy, tedy posílat platby na stejný účet zaměstnance, pokud není dohodnuto jinak. Pokud se zaměstnanec rozhodne vybrat si nemocenské v jiné formě (např. hotově nebo na adresu v zahraničí), musí o tom sám informovat OSSZ.

Kdy se vyplácí nemocenská?

Lidé často kladou otázku, kdy mohou očekávat výplatu nemocenské. Zákon neupravuje konkrétní den v měsíci pro výplatu této dávky. Nemocenská se vyplácí do 30 dní od doručení příslušných informací na OSSZ. Poté se výplata nemocenské provádí obdobně jako výplata mzdy, tedy vždy za daný měsíc.

Vycházky a povinnosti zaměstnance na neschopence 

Zaměstnanec, který je pracovně neschopný a pobývá doma na léčebném pobytu, má nárok na náhradu mzdy a vycházky, ale zároveň musí dodržovat určité povinnosti.

Mezi tyto povinnosti patří dodržování režimu stanoveného lékařem a respektování časového limitu pro vycházky. Počet a délka vycházek závisí na zdravotním stavu pacienta a může být stanoven lékařem na základě jeho posouzení.

Časový rámec pro vycházky se pohybuje od 7 hodin ráno do 19 hodin večer a maximální délka vycházek je 6 hodin denně. Tuto dobu lze využít najednou nebo rozdělit na kratší intervaly. Je důležité si uvědomit, že neexistuje možnost neomezeného počtu vycházek při pobytu na nemocenské.

Jak vycházky kontrolovat?

Dodržování vycházkového režimu při pracovní neschopnosti je kontrolováno jak zaměstnavatelem v prvních 14 dnech, tak Českou správou sociálního zabezpečení poté, co zaměstnanec začal pobírat nemocenskou.

Pokud zaměstnanec není doma v době, kdy by tam měl být, musí předložit potvrzení o lékařském ošetření z doby, kdy kontrola na neschopence proběhla. Návštěva lékárny nebo nákup potravin se nepovažuje za dostatečné omluvy pro neplnění vycházkového režimu. Pokud zaměstnanec nedokáže poskytnout adekvátní vysvětlení, může být potrestán a v horších případech může přijít o zaměstnání.

Zjistěte více o eNechopence

Tématu eNeschopenky jsme se blíže věnovali ve článku eNeschopenka 2023: Kdy a jak ji využívat.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor