MENU Zavřít

Cestování za prací: Jak na zahraniční stravné v roce 2023

 • Mgr. Michal Vrajík
 • 2. 3. 2023

Problematika stravného v rámci cestovních náhrad se čím dál častěji skloňuje i v případě zahraničních pracovních cest. Určitým způsobem se totiž liší od tuzemského stravného a je potřeba v tom mít jasno. Víme, jakým způsobem vyřešit zahraniční stravné pro zaměstnance a jak optimalizovat tuto část cestovních náhrad.

Náhrady za pracovní cestu

Při pracovní cestě je zaměstnavatel povinen poskytovat svým zaměstnancům určité druhy cestovních náhrad. Tyto náhrady jsou stanoveny v ustanovení § 156 odst. 1 ZP a dalších ustanoveních.   

Patří mezi ně:  

 • Náhrada jízdních výdajů,  
 • výdajů na návštěvu člena rodiny,  
 • ubytování, 
 • zvýšené stravovací náhrady (zkráceně stravné) 
 • nutné vedlejší výdaje.  

Tento článek se bude věnovat pouze zvýšeným stravovacím náhradám při zahraniční pracovní cestě. Problematice tuzemského stravného jsme se věnovali v tomto článku 

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Co je pracovní cesta do zahraničí?

! Zahraniční pracovní cestou se rozumí cesta zaměstnance konaná mimo území České republiky.  

Je zřejmé, že pracovní cesta do zahraničí je rovněž spojena s náklady, které je povinen zaměstnavatel zaměstnanci nahradit, pokud ho na takovou pracovní cestu vyslal. Ustanovení § 154 zákoníku práce potom stanovuje, že dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice České republiky, kterou oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo doba odletu z České republiky a příletu do České republiky při letecké přepravě. 

Zahraniční stravné 

Při zahraniční pracovní cestě může zaměstnanci vznikat nárok na zahraniční stravné v cizí měně. I zahraniční stravné má sloužit zaměstnanci k tomu, aby se mohl v zahraničí stravovat, ale není vyžadováno, aby odpovídalo jeho skutečným výdajům a zaměstnanec není povinen své stravovací výdaje prokazovat  

Pro účely zahraničního stravného je vydán prováděcí právní předpis, který obsahuje základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát. Tímto předpisem je vyhláška č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023 (dále jen „vyhláška pro zahraniční stravné“).   

Zaměstnavatel odměňující mzdou může před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného snížit, a to na základě dohody se zaměstnancem nebo i jednostranně (např. vnitřním předpisem), nicméně vždy musí dodržet to, že tato sazba zaměstnavatelem snížená musí dosahovat minimálně 75 % základní sazby stanovené vyhláškou nebo 50 % základní sazby stanovené vyhláškou, pokud se jedná o členy posádek plavidel vnitrozemské plavby. 

Jestliže zaměstnavatel nepřistoupí ke změně základní sazby zahraničního stravného použije se výše stanovená vyhláškou pro zahraniční stravné.  

Trvá-li zahraniční pracovní cesta v kalendářním dni:  

 • déle než 18 hodin, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné v sazbě snížené zaměstnavatelem nebo stanovené ve vyhlášce pro zahraniční stravné, 
 • déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin sazby snížené zaměstnavatelem nebo ve výši dvou třetin sazby stanovené ve vyhlášce pro zahraniční stravné, 
 • méně než 12 hodin, avšak alespoň 1 hodinu, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši jedné třetiny sazby snížené zaměstnavatelem nebo ve výši jedné třetiny sazby stanovené ve vyhlášce pro zahraniční stravné, 
 • déle než 5 hodin, ale méně než 12 hodin, pokud zaměstnanci vzniklo právo na tuzemské stravné, pak zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši jedné třetiny sazby snížené zaměstnavatelem nebo ve výši jedné třetiny sazby stanovené ve vyhlášce pro zahraniční stravné, 
 • méně než 1 hodinu, tak se zahraniční stravné neposkytuje.  

Doby, za které nevznikne právo na zahraniční stravné, se přičítají k době rozhodné pro poskytnutí tuzemského stravného. Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a více při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni se pro účely zahraničního stravného sčítají.  

Rovněž i v případě zahraničního stravného zákoník práce počítá s možností snížit zahraniční stravné, pokud je zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře. Za každé bezplatné jídlo, které je zaměstnanci poskytnuto, přísluší zaměstnanci základní sazba zahraničního stravného snížená až o  

 • 70 % zahraničního stravného, pokud jde o zahraniční stravné poskytované v třetinové výši základní sazby, 
 • 35 % zahraničního stravného, pokud jde o zahraniční stravné poskytované ve dvoutřetinové výši základní sazby, 
 • 25 % zahraničního stravného, pokud jde o zahraniční stravné poskytované ve výši základní sazby. 

Stejně tak i u zahraničního stravného bude platit, že po dobu návštěvy člena rodiny nebo po dobu dohodnutého přerušení zahraniční pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší  

 • Doba rozhodná pro posouzení nároku na zahraniční stravné končí ukončením výkonu práce před návštěvou člena rodiny nebo před dohodnutým přerušením zahraniční pracovní cesty.  
 • Rozhodná doba potom začíná po návštěvě člena rodiny nebo po přerušení zahraniční pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance současně se začátkem výkonu práce nebo jiným předem dohodnutým způsobem.  

Je-li zaměstnanec vyslán na zahraniční pracovní cestu do místa svého bydliště, má nárok na stravné a zahraniční stravné pouze za dobu výkonu práce v tomto místě a za cestu do místa bydliště a zpět a za cesty k výkonu práce a zpět.  

Odměna platem: Zahraniční stravné 2023 

 

zahraničního stravného se zaměstnavatelé odměňující platem nemohou odchylovat od základní sazby zahraničního stravného upraveného ve vyhlášce č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023.   

Vedoucím organizačních složek státu a jejich zástupcům a statutárním orgánům a jejich zástupcům je možné určit zahraniční stravné až do výše přesahující o 15 % základní sazbu zahraničního stravného.  

Bude-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, bude mu za každé bezplatné jídlo zahraniční stravné příslušet snížení o  

 • 70 % zahraničního stravného, pokud jde o zahraniční stravné poskytované v třetinové výši základní sazby, 
 • 35 % zahraničního stravného, pokud jde o zahraniční stravné poskytované ve dvoutřetinové výši základní sazby, 
 • 25 % zahraničního stravného, pokud jde o zahraniční stravné poskytované ve výši základní sazby. 

Zahraniční stravné nebude zaměstnanci příslušet, pokud mu během zahraniční pracovní cesty, která trvala  

 • 12 hodin a méně, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,  
 • déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.  

Zaměstnavatelé odměňující platem pak mohou zaměstnancům poskytnout kapesné jako zvláštní cestovní náhradu, a to až do výše 40 % zahraničního stravného poskytnutého zaměstnanci. Kapesné je určeno na další výdaje, které sice souvisí s pracovní cestou, ale nemají nutně pracovní charakter. Tyto výdaje zaměstnanec nemusí zaměstnavateli prokazovat.   

Pracovní cesta do zahraničí s Vemou 

Tematika cestovních náhrad může být pro někoho složitá a náročná na pochopení. Někdy mohou zaměstnanci nebo zaměstnavatelé mít nejasnosti ohledně toho, na co má zaměstnanec nárok a jaké jsou podmínky pro získání konkrétních cestovních náhrad, a jak přesně postupovat v různých situacích. Tento článek má za cíl poskytnout jednoduchý přehled o problematice zahraničního stravného a jeho podmínek pro rok 2023.

Komplexně se problematice cestovních náhrad věnujeme v článku Cestovní náhrady 2023: Povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance.

Podobné
články