MENU Zavřít

Výjimečné situace při čerpání dovolené: Co dělat a jak je řešit

  • Mgr. Michal Vrajík
  • 7. 3. 2023

V životě zaměstnanců mohou nastat různé situace, ke kterým se z pohledu čerpání dovolené vztahují specifická pravidla. Přinášíme přehled informací o čerpání dovolené ve speciálních případech. Buďte připraveni a nenechte se jimi zaskočit.

Těmito speciálními případy jsou především čerpání dovolené: 

  • ve zkušební době, 
  • výpovědní době,
  • možnosti změny čerpání a odvolání z dovolené.

Představíme vám i vztah čerpání dovolené s rodičovským příspěvkem a svátky. Čerpání dovolené z pohledu zaměstnavatele jsme se blíže věnovali v tomto článku. 

3 speciální případy při čerpání dovolené 

1. Čerpání dovolené ve zkušební době    

 

Čerpání dovolené ve zkušební době zaměstnance nebývá příliš obvyklé, ale oproti rozšířeným pověrám je nutno uvést, že tomu nic nebrání. Častým důvodem, proč nebývá dovolená čerpána v průběhu zkušební doby, je to, že zaměstnanec zatím nesplnil podmínky pro vznik nároku na dovolenou, případně mu nevznikl nárok na dovolenou v rozsahu, který by měl čerpat, a zaměstnavatel tak nechce čerpání dovolené určit (což je jeho právo – vynucovat si termín čerpání dovolené nelze.  

Ustanovení § 217 odst. 2 zákoníku práce však umožňuje zaměstnavateli určit zaměstnanci čerpání dovolené i v těchto případech, pokud je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku nebo do skončení pracovního poměru.   

! Důležité je však upozornit na ustanovení § 35 odst. 4 zákoníku práce, které stanovuje, že o dobu celodenní dovolené se zkušební doba prodlužuje.   

Rovněž při čerpání dovolené ve zkušební době může dojít k tomu, že bude vyčerpáno více dovolené, než na kterou zaměstnanci vzniklo právo. Pokud následně dojde ke skončení pracovního poměru, může vzniknout tzv. přečerpaná dovolená, tedy stav, kdy je zaměstnanec povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy či platu za dovolenou, na kterou následně nevzniklo právo. Tuto náhradu mzdy či platu si zaměstnavatel smí i jednostranně srazit ze mzdy či platu zaměstnance (viz ustanovení § 222 odst. 4 zákoníku práce ve spojení s ustanovením § 147 odst. 1 písm. e) zákoníku práce).   

Tip: Víte, jak je to se zrušením pracovního poměru ve zkušební době? Přečtěte si náš článek Zrušení pracovního poměru ve zkušební době: Co potřebujete vědět.

2. Čerpání dovolené ve výpovědní době  

Občas se lze setkat s dotazy zaměstnanců typu: „Jaké jsou odlišnosti při čerpání dovolené ve výpovědní lhůtě?“ K těmto dotazům je třeba uvést, že čistě z hlediska terminologie samotný zákoník práce sice používá pojem „výpovědní doba“, nicméně pro čerpání dovolené ve výpovědní době nestanovuje zákoník práce žádné odlišnosti  

Platí stejná pravidla, jaká jsou uvedena pro čerpání dovolené. V praxi bývá častější, zvláště v případech, kdy jde o výpověď danou zaměstnavatelem, že zaměstnavatel určí zaměstnanci zbývající dovolenou k čerpání během výpovědní doby tak, aby byla vyčerpána a nemusel mu následně vyplácet náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou ve výši průměrného výdělku.   

Mohou však nastat i případy, kdy zaměstnanec o čerpání dovolené ve výpovědní době usiluje, ale zaměstnavatel mu nevyhoví vzhledem k provozním důvodům na své straně. Zpravidla se jedná o situace, kdy zaměstnavatel nemá za zaměstnance adekvátní náhradu nebo potřebuje, aby zaměstnanec nějaký úkol či projekt dokončil a svou agendu řádně předal.   

! Je tedy třeba uvést, že ani ve výpovědní době si nemůže zaměstnanec vynutit konkrétní termín čerpání dovolené.  

3. Změna v čerpání dovolené a odvolání z dovolené    

Přestože čerpání dovolené jednotlivých zaměstnanců zaměstnavatel plánuje s přihlédnutím k provozním důvodům na své straně, mohou nastat i situace, které se dají těžko předvídat a na straně zaměstnavatele může náhle vyvstat potřeba určitou práci odvést v daném termínu.  

Zaměstnavatel je oprávněn změnit termín čerpání dovolené, kterou zaměstnanci již určil, nebo zaměstnance z dovolené dokonce i odvolat. V těchto případech má zaměstnanec povinnost se dostavit na pracoviště k výkonu práce, ale zároveň má právo na to, aby mu zaměstnavatel nahradil náklady, které zaměstnanci bez jeho zavinění vznikly v důsledku toho, že mu zaměstnavatel z dovolené odvolal nebo mu termín čerpání dovolené změnil.   

Tip: Více informací o případných komplikací v souvislosti s dovolenou zaměstnanců jsme řešili v článku Dovolená bez komplikací: Jak řešit její přerušení, převedení a nevyčerpání. Po přečtení už Vás nic nepřekvapí.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Čerpání dovolené a rodičovský příspěvek  

Pro řadu zaměstnanců je otázkou, zda spolu nějak souvisí čerpání dovolené a rodičovský příspěvek. Je třeba uvést, že rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory, na který má nárok rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě.   

Pokud zaměstnankyně či zaměstnanec čerpají dovolenou, tak jim to rozhodně nebrání v tom, aby mohli osobně, celodenně a řádně pečovat o dítě. Čerpání dovolené a současné pobírání rodičovského příspěvku se nevylučuje   

Státní svátek a čerpání dovolené  

Režim svátku má obecně přednost před čerpáním dovolené, protože v tento den by zaměstnanec stejně nepracoval. Den svátku se tak do doby čerpání dovolené nezapočítává.   

Existuje však jedna výjimka, a to v případě, kdy na den státního svátku je práce zaměstnavatelem nařízena, což je možné pouze za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 91 odst. 4 zákoníku práce, a zaměstnanec požádá o čerpání dovolené právě na tento den.  

! Zaměstnavatel může této žádosti zaměstnance vyhovět a pouze v tomto případě by došlo k čerpání dovolené v den svátku.   

Aby mohlo dojít k čerpání dovolené v den svátku, musí se vždy jednat o žádost zaměstnance o čerpání dovolené ve svátek, na který byl zaměstnavatelem nařízen výkon práce. Pokud by zaměstnavatel nařídil čerpání dovolené zaměstnanci, který by jinak byl povinen ve svátek pracovat, tak k čerpání dovolené nedojde, pokud zaměstnanec o dovolenou sám nepožádal.   

Rovněž pokud by zaměstnanec požádal o čerpání dovolené na delší dobu (např. 2 dny, z nichž pouze 1 den by byl svátek), platí, že se svátek do čerpání dovolené nezapočítává.  

Náhradní volno a čerpání dovolené  

Jestliže má zaměstnanec právo na náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek, a toto náhradní volno by zaměstnanci mělo připadnout na dobu, kdy zaměstnavatel zaměstnanci určil čerpání dovolené, tak bude mít přednost čerpání dovolené  

Protože však souběžné čerpání dovolené a náhradního volna není možné, tak čerpání náhradního volno bude muset zaměstnavatel určit na jiný termín, eventuálně vznikne zaměstnavateli povinnost poskytnout za práci přesčas nebo za práci ve svátek zákonný příplatek ke mzdě či platu.   

Buďte připraveni i na netradiční případy čerpání dovolené  

Představili jsme vám informace o specifických pravidlech týkajících se čerpání dovolené v různých situacích. Tyto situace zahrnují čerpání dovolené ve zkušební době, výpovědní době, změnu čerpání dovolené a odvolání z dovolené, vztah s rodičovským příspěvkem a svátky. Myslete na to, že čerpání dovolené ve zkušební době není příliš běžné, ale nic tomu ze zákona nemůže bránit. Existují i některé případy, kdy může dojít k přečerpání dovolené, což může vést k nutnosti zaměstnance vrátit vyplacenou náhradu mzdy. Tyto a další specifické situace je dobré znát, abyste věděli, jak se v těchto situacích zachovat.  

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor