MENU Zavřít

Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství. Poznejte rozdíl

 • JUDr. et Mgr. Eva Janečková
 • 27. 4. 2023

Znáte rozdíl mezi mateřskou dovolenou a peněžitou pomocí v mateřství? Zatímco mateřská dovolená je institut pracovního práva, který poskytuje zaměstnankyním právo na omluvenou nepřítomnost v práci při péči o novorozence, peněžitá pomoc v mateřství je jednou z dávek nemocenského pojištění. Zjistěte, jaký je jejich rozsah a podmínky pro poskytnutí.

Mateřská dovolená versus peněžitá pomoc v mateřství

Instituty mateřské dovolené a peněžité pomoci v mateřství jsou často používány ve shodném významu, tedy dochází k jejich zaměňování, jako by označovaly stejnou věc. Mezi mateřskou dovolenou a peněžitou pomocí v mateřství je však rozdíl.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Mateřská dovolená 

Mateřská dovolená je institutem pracovního práva a je proto upravena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Jedná se o důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnankyně. Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně. V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená. 

Více jsme se mateřské dovolené věnovali také ve článku Mateřská dovolená a povinnosti zaměstnavatele před jejím zahájením.

Jak dlouho trvá mateřská dovolená?

 • Trvá po dobu 28 týdnů 
 • porodila-li žena zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. 
 • Jestliže se dítě narodilo mrtvé, přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.  
 • Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. 

Zákoník práce dále upravuje nárok na poskytování mateřské dovolené a její čerpání v některých zvláštních případech, a to:  

 • při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů (§ 197); 
 • jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu (§ 198 odst. 2); 
 • jestliže dítě zemře (§ 198 odst. 4). 

Zákoník práce rovněž stanoví, že mateřská dovolená nepřísluší zaměstnankyni nebo zaměstnanci v případě, že se o dítě přestanou starat a dítě je z toho důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i zaměstnankyni nebo zaměstnanci jejichž dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních důvodů.  

Mateřská dovolená se týká pouze žen v pracovněprávním vztahu, jinak řečeno mateřská dovolená je poskytována výhradně ženám – zaměstnankyním – v souvislosti s pokročilým těhotenstvím, porodem a péčí o narozené dítě. 

Otcovská dovolená

Zatímco zaměstnankyně po narození dítěte čerpá mateřskou dovolenou, mužům umožňuje zapojit se do péče o nově narozené dítě tzv. otcovská dovolená.   

Otcovská je dávkou nemocenského pojištění, jejímž cílem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek. 

Otcovská náleží 14 dnů v souvislosti s péčí o novorozené dítě otci dítěte nebo pojištěnci (muž či žena), který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Otcovská náleží, nastal-li nástup na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče.  

Podmínkou je, aby otec dítěte byl zapsán v jeho rodném listě. Rodiče nemusí být sezdaní.  

Základní podmínkou nároku na otcovskou je stejně jako v případě peněžité pomoci v mateřství účast na nemocenském pojištění, tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení).   

U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. 

Peněžitá pomoc v mateřství 

Peněžitá pomoc v mateřství je jednou z šesti dávek českého systému nemocenského pojištění. Peněžitá pomoc v mateřství náleží v souvislosti s péčí o novorozené dítě matce nebo otci dítěte nebo pojištěnci (muž či žena), který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. 

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká pouze za splnění dvou daných podmínek.   

 1. Žadatel o peněžitou pomoc v mateřství musí být v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn (tj. z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení), nebo musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění.  
 2. K tomu musí splňovat druhou, specifickou podmínku – být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku (to je zhruba 9 měsíců nemocenského pojištění v rozložení dvou let). Tato podmínka nemusí být splněna jen u jednoho zaměstnavatele. V období dvou let lze sčítat dny z různých pojištění (zaměstnání). 

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství jako finanční podporu nemocenského pojištění vzniká jak ženám, tak mužům, kteří pečují o dítě, a to kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy peněžitá pomoc v mateřství náleží výhradně matce.   

Musí ovšem splňovat stejné podmínky pojištění jako žena, která porodila (účast na pojištění v době nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na dávku).   

Navíc musí se ženou/matkou uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. V dohodě se uvede den, od něhož bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit (lze přímo na OSSZ). K dohodě je třeba připojit ještě tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“. 

Výše peněžité pomoci v mateřství 

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku.   

U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.  

Redukční hranice pro rok 2023 

částka 

      započte se     

 do 1 345 Kč 

100 % 

  nad 1 345 Kč do 2 017 Kč 

60 % 

   nad 2 017 Kč do 4 033 Kč  

30 % 

nad 4 033 Kč 

nepřihlíží se 

Redukční hranice pro rok 2022 

částka 

      započte se     

 do 1 297 Kč 

100 % 

  nad 1 297 Kč do 1 946 Kč 

60 % 

   nad 1 946 Kč do 3 891 Kč  

30 % 

nad 3 891 Kč 

nepřihlíží se 

Chystáte se na mateřskou dovolenou? Buďte v obraze

Více jsme se tématu mateřské dovolené věnovali také ve článku Mateřská dovolená: Povinnosti zaměstnavatele před jejím zahájením. 

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor