MENU Zavřít

Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu jeho zdravotní nezpůsobilosti

  • JUDr. et Mgr. Eva Janečková
  • 3. 10. 2023

Jaké jsou konkrétní povinnosti zaměstnavatele při převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu jeho zdravotní nezpůsobilosti? Známe práva zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele včetně situace noční práce a možnosti změny druhu práce.

Základní povinnosti zaměstnavatele 

Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci:  

  1. pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, 
  2. nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice. 

Jak je to obecně se ztrátou zdravotní způsobilosti? Přečtěte si článek Ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance – Jaké jsou povinnosti a možnosti zaměstnavatele?

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Jak je to s prací v noci? 

Pro doplnění je nutné zmínit, že je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci v případě, je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým pro noční práci. V tomto případě se nejedná o úplnou ztrátu zdravotní způsobilosti zaměstnance, ale pouze o ztrátu částečnou. Přesto jsou povinnosti a práva zaměstnavatele stejná jako u písm. 1) a 2). 

Vznik překážky v práci na straně zaměstnavatele 

K převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu jeho zdravotní nezpůsobilosti musí dojít a zaměstnavatel nesmí zaměstnanci nadále přidělovat původně sjednanou práci.  

Uvedené platí bez ohledu na to, jestli má zaměstnavatel k převedení vytvořeny podmínky nebo má na řešení dané situace jiný názor, i když mu převedení zaměstnance na jinou práci způsobí určité provozní či organizační potíže apod. Kdyby zaměstnavatel tuto povinnost nesplnil, zaměstnanec by nebyl povinen práci dále vykonávat a šlo by o překážku v práci na straně zaměstnavatele. 

Po dobu trvání takové překážky v práci má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu. To by neplatilo v případě, že by zaměstnanec s přihlédnutím ke svému zdravotnímu stavu nemohl konat žádnou práci (jeho převedení na vhodnou práci odpovídající zdravotnímu stavu tedy není možné). V takovém případě zaměstnanci nárok na náhradu mzdy nebo platu nevzniká.

Jaké jsou další podmínky převedení na jinou práci? 

Není-li možné dosáhnout účelu převedení převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil. 

Zaměstnanec může tedy být převeden na jinou práci se svým souhlasem nebo i kdyby s tím nesouhlasil. 

Protože k převedení na jinou práci může dojít i bez souhlasu zaměstnance jednostranným právním jednáním zaměstnavatele, stanoví zákoník práce alespoň povinnost zaměstnavatele se zaměstnancem projednat důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat.  

Z toho jednoznačně vyplývá, že se jedná o právo zaměstnance, jemuž odpovídá povinnost zaměstnavatele. Neuposlechne-li zaměstnanec, který pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, výzvu, jíž ho zaměstnavatel vyzývá k dostavení se na pracoviště za účelem projednání jeho převedení na jinou práci, nemůže se dopustit porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. Zaměstnavatel je za takových okolností oprávněn bez dalšího přistoupit k převedení zaměstnance na jinou práci. 

Vyslovil-li zaměstnanec souhlas se svým převedením na jinou práci a jde-li o práci jiného druhu, než jaký byl sjednán v pracovní smlouvě, došlo tím k dohodě o změně obsahu pracovního poměru v druhu práce. 

Dalším způsobem, kterým se dá tato problematika řešit ze strany zaměstnavatele je výpověď. O této možnosti se dočtete ve článku Výpověď ze strany zaměstnavatele, když zaměstnanec dlouhodobě ztratí zdravotní způsobilost + VZOR

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor