MENU Zavřít

Ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance – Jaké jsou povinnosti a možnosti zaměstnavatele?

  • JUDr. et Mgr. Eva Janečková
  • 19. 9. 2023

Se situací, kdy některý ze zaměstnanců ztratí zdravotní způsobilost k práci, tedy nebude moci vykonávat dosavadní práci za stejných podmínek, se dříve či později setká každý zaměstnavatel, kterého čeká úkol rozlišit, zda ke ztrátě způsobilosti došlo v plném rozsahu, nebo pouze částečně.

Ze zákona: Podle § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zdravotní způsobilost je tedy jedním ze základních předpokladů pro výkon práce ze strany zaměstnance. 

Co je ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance?   

Zaměstnavatel je povinen od vzniku pracovního poměru: 

  • přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy,  
  • platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat,  
  • vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a  
  • dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem.

Zaměstnavatel je zároveň povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Z toho, jaká je variabilita pracovních vztahů a druhů práce, které mohou zaměstnanci vykonávat, je zřejmé, že také požadavky na zdravotní stav zaměstnanců (a tedy možnost a povinnost zaměstnavatele přidělovat jen práci, k jejímuž výkonu jsou zaměstnanci způsobilí) budou různé a mohou se také významně lišit. Vždy ale bude platit, že zaměstnavatel může zaměstnanci přidělovat jen takovou práci, která odpovídá jeho zdravotní způsobilosti.

To, jakých zdravotních předpokladů je třeba pro výkon konkrétní práce, může vyplývat ze všeobecných znalostí o povaze této práce, ale požadavek určité zdravotní způsobilosti může být také stanoven právním předpisem. 

Jak posoudit zdravotní způsobilost zaměstnance? 

Posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci se provádí na základě vyšetření zdravotního stavu poskytovatelem pracovnělékařských služeb se zohledněním konkrétních specifik práce (např. práce v noci).

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance 

Samotná změna zdravotního stavu však nemusí automaticky znamenat, že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost. Pro ztrátu zdravotní způsobilosti tedy nepostačuje pouhá změna zdravotního stavu. 

Zákoník práce stanoví ještě další předpoklady (musí být splněn alespoň jeden z nich), že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost: 

  • existenci lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo  
  • existenci rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává.  

Pro zaměstnavatele je směrodatný pouze závěr lékařského posudku, který vydal poskytovatel pracovnělékařských služeb. Pokud zaměstnanec předloží jiný lékařský posudek, např. svého ošetřujícího lékaře, musí zaměstnavatel zaměstnance odeslat na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku ke svému poskytovateli pracovnělékařských služeb, aby závěr o pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance potvrdil v relevantním posudku. Až na základě tohoto lékařského posudku může zaměstnavatel platně učinit jedno z uvedených právních jednání. 

Jestliže jsou tedy splněny předpoklady uvedené výše a zaměstnanec je shledán dlouhodobě zdravotně nezpůsobilý vykonávat přidělovanou práci, zaměstnavatel mu nesmí dosavadní práci za dosavadních podmínek přidělovat. 

Dlouhodobé pozbytí způsobilosti vykonávat dosavadní práci je definováno jako stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle než 180 dnů, a výkon této práce by vážně ohrozil jeho zdraví.

Jaké může zaměstnavatel tuto situaci řešit? 

V situaci, kdy zaměstnanec dlouhodobě pozbude zdravotní způsobilost k práci, dává zákoník práce zaměstnavateli dvě možná řešení: 

  1. Převést zaměstnance na jinou práci, která je pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci 
  2. Dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru 

Nemůže-li zaměstnanec konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, zákon zaměstnavateli nepředepisuje, zda má převést na jinou práci nebo dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru. 

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, i kdyby ho mohl převést na jinou práci, a zaměstnavatel nemusí rozvazovat pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí, rozhodne-li se ho převést na jinou práci. 

Volba postupu je zde vždy na zaměstnavateli. 

Jak postupovat při volbě převedení zaměstnance na jinou práci se dozvíte konkrétně ve článku: Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu jeho zdravotní nezpůsobilosti 

Jak postupovat při výpovědi pracovního poměru vč. VZORU se dozvíte konkrétně ve článku: Výpověď ze strany zaměstnavatele, když zaměstnanec dlouhodobě pozbude zdravotní způsobilost + VZOR

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor