MENU Zavřít

Výpověď ze strany zaměstnavatele, když zaměstnanec dlouhodobě ztratí zdravotní způsobilost + VZOR

  • JUDr. et Mgr. Eva Janečková
  • 17. 10. 2023

Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr s zaměstnancem, pokud ten dlouhodobě ztratil schopnost pracovat z důvodu zranění při práci nebo nemoci spojené s jeho povoláním. V určitých případech vzniká zaměstnanci nárok i na odstupné. Víte ve kterých?

Pro výpověď ze strany zaměstnavatele je důležité rozlišovat, zda důvodem pro pozbytí zdravotní způsobilosti je: 

  1. pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí nebo  
  2. jiný důvod.  

1. Pracovní úraz nebo onemocnění nemocí z povolání 

V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se bude jednat o výpovědní důvod, na jehož základě vzniká zaměstnanci nárok na vyplacení odstupného.  

Pro platnost výpovědi z pracovního poměru je rozhodný stav v době výpovědi, tedy ke dni, v němž byla výpověď řádně doručena zaměstnanci do vlastních rukou. K případným změnám zdravotního stavu a dalších rozhodných okolností, k nimž došlo dodatečně (po doručení výpovědi), se při posuzování platnosti výpovědi nepřihlíží. 

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.  

Z výše uvedeného vyplývají dvě informace: 

  • nemusí se jednat jen o výpověď, může být také uzavřena dohoda. Aby měl zaměstnanec jistotu, že mu nárok na odstupné vznikne, musí být v dohodě přesně uveden důvod, pro který se dohoda uzavírá; 
  • dvanáctinásobek průměrného výdělku je minimální výše odstupného, která může být neomezeně navyšována.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

2. Ztráta zdravotní způsobilosti z jiných příčin 

V případě, že zaměstnanec pozbyde zdravotní způsobilost z jiných příčin, než je pracovní úraz nebo nemoc z povolání, a zaměstnavatel s ním ukončí pracovní poměr, odstupné zaměstnanci nenáleží. 

Jak na výpovědi v případě více druhů práce? 

Nejvyšší soud České republiky konstatoval, že zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon sjednané práce, jestliže zaměstnanec zdravotní způsobilost dlouhodobě pozbyl jen ve vztahu k jednomu z více sjednaných druhů práce. 

Druh vykonávané práce je podstatnou náležitostí pracovní smlouvy, neboť vymezuje, jakou práci je zaměstnanec povinen vykonávat a plnit tak jednu ze svých základních povinností vyplývajících z pracovního poměru.  

Právní úprava umožňuje, aby druh práce byl sjednán tak, že je v pracovní smlouvě dohodnuto více druhů práce. V takovém případě může zaměstnavatel zaměstnanci přidělovat práci odpovídající kterémukoli z více sjednaných druhů a zaměstnanec je povinen takto přidělenou práci konat.  

Má-li zaměstnanec u zaměstnavatele podle sjednaných pracovních podmínek vykonávat více druhů práce a pozbyl-li dlouhodobě zdravotní způsobilost pro výkon sjednané práce ve vztahu k některému z nich, může zaměstnavatel zaměstnanci namísto práce, pro jejíž výkon dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost, přidělovat práci odpovídající tomu (těm) ze sjednaných druhů práce, kterého (kterých) se dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti netýká. Zaměstnavatel totiž nemusí vůči zaměstnanci, s nímž sjednal více druhů práce, plnit svou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy jen přidělováním všech sjednaných druhů práce současně; stačí, že zaměstnanci přiděluje práci odpovídající alespoň jednomu z nich.  

Může-li zaměstnavatel vzhledem ke sjednaným pracovním podmínkám přidělovat zaměstnanci jinou práci než tu, pro jejíž výkon dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost, není nesplňování zdravotních předpokladů pro výkon práce důvodem k rozvázání pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele, je-li zaměstnanec zdravotně způsobilý konat jinou z více sjednaných prací. 

Pokud vás zajímá tématika ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance, přečtěte si článek Ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance – Jaké jsou povinnosti a možnosti zaměstnavatele?

Dalším způsobem, kterým se dá tato problematika řešit ze strany zaměstnavatele je převedení zaměstnance na jinou práci. O této možnosti se dočtete ve článku Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu jeho zdravotní nezpůsobilosti.

Vzor výpovědi ke stažení

Odesláním formuláře souhlasíte se Zásadami pro zpracování osobních údajů

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor